Podczas dzisiejszej, X sesji Rady Miasta Bolesławiec, władze miasta przedstawiły radnym projekt uchwały podnoszący m.in. dodatek dla nauczycieli, który dzieli wychowawców szkół i przedszkoli. Radni Impulsu Miasta zagłosowali przeciw. Dlaczego?

Od 1 września 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dodatku za wychowawstwo. Ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela (uchwalona 13 czerwca br.) określa minimalną kwotę dodatku w wysokości 300 zł  dla nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy. W przedszkolach nie ma klas, tylko oddziały, ale zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego*, dodatek za wychowawstwo przysługuje także w przedszkolach. Dlaczego więc dzieli się pracę o podobnym charakterze na lepszą i gorszą?

Przed przygotowaniem projektu uchwały odbyły się trzy spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta z przedstawicielami związków zawodowych (Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Instytucji Kultury – Oddział w Bolesławcu oraz Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Bolesławcu). UM zgodził się na wypłatę dodatku dla wychowawców klas w szkołach w minimalnej wysokości, tj. 300 zł, a w przypadku wychowawców oddziałów przedszkolnych zaproponował kwotę 200 zł. Strony nie doszły do porozumienia, sprawa zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności.

W uzasadnieniu powyższego, podczas dyskusji na dzisiejszej sesji usłyszeliśmy, że budżetu miasta nie stać na wyrównanie dodatku za wychowawstwo w przedszkolach do kwoty 300 zł. A chodzi dokładnie o 57 osób (tylu nauczycieli, wg Wydziału Społecznego, pełni rolę wychowawcy w bolesławieckich przedszkolach). Łatwo policzyć, że w skali miesiąca jest to kwota 5 700 zł plus ewentualne pochodne, (czyli w ciągu roku nieco ponad 68 400 zł). I zgadzamy się, że „pilnując” budżetu należy liczyć każdą wydawaną złotówkę. Tylko po co, skoro chwilę później radni głosują nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w wysokości 85 000 zł (opracowanie dokumentacji technicznej, na wykonanie zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej), a potem jeszcze kolejną, w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego.

Ostatecznie, głosami koalicji rządzącej w mieście uchwała została przegłosowana. Tym samym od 1 września tego roku, bolesławieckim nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy wypłacany będzie dodatek w wysokości 300 zł, a wychowawcom oddziałów przedszkolnych w wysokości 200 zł. W Krakowie, Sopocie, Lublinie i Szczecinie, a bliżej, bo w Osiecznicy wypłacane będą dodatki w jednakowej wysokości, tj. 300 zł.

 

 

*Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 lipca 2008 r. (I PZP 3/08) „określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu”./portal oświatowy/

foto: Bolec.Info