W Radzie miasta

Foto: UM Bolesławiec


Edukacja, kultura, sport, zdrowie, problemy kobiet i ludzi starszych to dziedziny, w których będę aktywna jako radna. Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr I/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., zostałam powołana do prac w dwóch komisjach stałych:

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Do zakresu działania
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy:

 1. oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 2. kultury, w tym bibliotek gminnych, muzeów i innych placówek upowszechniania kultury,
 3. rozwoju kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 4. upowszechniania sportu wyczynowego, rekreacji i kultury fizycznej. 

Do zakresu działania
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy:

 1. ochrony zdrowia i zabezpieczenia opieki zdrowotnej,
 2. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 3. łagodzenia skutków bezrobocia w mieście,
 4. wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
 5. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 6. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 7. współpraca z przedstawicielami Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pedagogami szkolnymi w zakresie realizacji zadań na rzecz rodziny,
 8. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 9. współdziałanie z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Miasta w zakresie polityki prorodzinnej,
 10. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.